Meny

mØNSTERAVTALE

 

Dersom kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi et tilbud om logoped etter Opplæringsloven, kan en person ha rett til behandling hos privatpraktiserende logoped etter Lov om folketrygd § 5-10. Se hvilke regler og forskrifter som gjelder her:
 https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog

Kommunen skal dekke skyssutgifter for behandling i hjemmet. Ta kontakt med avdelingen som har ansvar for helse og kurative tjenester i din kommune for nærmere informasjon.

Logopeder som arbeider privat må inngå en avtale med Helfo for å få refusjon. Mønsteravtalen finner du her.