Meny

Leder

Kjære kollegaer

 

Et blikk på kalenderen sier meg at sommeren ugjenkallelig er over.  Høsten er her, og dermed nye oppgaver. Trykket i det logopediske arbeidet har endret seg noe med årene. Før, i ”gamle dager” var det nok roligere i ferietiden. Nå har ikke alle logopeder eller våre samarbeidspartnere ferie på samme tid lenger. Det har ført til at det skjer noe jevnt og trutt gjennom sommermånedene også.

Noe av det mest spennende som havnet på bordet mitt i sommer var invitasjonen fra Lingvistisk institutt. De ønsket oss med i et prosjekt.

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse konsentrerer seg om språktilegnelse (både hos barn med typisk språkutvikling og hos barn med atypisk språkutvikling) og om språkvansker hos voksne (afasi og Alzheimers sykdom). Forskningen er dermed nært knyttet til flere av de vanskeområdene som er sentrale for norske logopeder og Norsk Logopedlag. De vil derfor gjerne ha oss med som en av samarbeidspartnerne i et formidlingsprosjekt.

Formidlingsprosjektets to hovedmål skal være: 1) å videreutvikle forskergruppens nettsider og andre elektroniske ressurser som et ledd i arbeidet med å formidle forskningsresultater og materiell, og 2) å etablere møteplasser mellom forskergruppens medlemmer og profesjonsgrupper som har nytte av forskergruppens forskningsresultater og materiell. Begge disse hovedmålene tjener et tredje mål – å synliggjøre samfunnsrelevansen til arbeidet som forskergruppen gjør. Norsk Logopedlag sa selvsagt ja til denne spennende muligheten. Vi representeres ved styremedlemmene Elisabeth Berg og Eli Tendeland.

NLL er også invitert med på to høringer, en fra Kunnskapsdepartementet (KD) og en fra Helse- og omsorgsdepartementet (HoD). Fra KD er Midtlyngutvalget ferdig med sin rapport ”Rett til læring”, som dermed legges ut til høring.  Fra Helse- og omsorgsdepartementet er det høring på ”Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag”. NLL arbeider med høringsuttalelser til begge departementer.

NLL er i det hele tatt inne i en aktiv periode i forhold til departementene. Vi har månedlig kontakt med våre kontaktpersoner i både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.  Siste oppdateringer fra KD er at vi er prioritert i kommende møter med HoD. Ut i fra svarbrev på våre henvendelser, mener KD at opplæringsloven ivaretar elever med språk- og talevansker godt nok. NLL mener fortsatt at det trengs en presisering av retten til logopedisk hjelp i opplæringsloven for å sikre de som trenger det den hjelpen de har behov for. Vi vil derfor på nytt ta dette opp med KD. Innspillet fra NLL vil videreformidles til Utdanningsdirektoratet av departementet.

Etter at NLL aktivt har vært med på å endre vedtektsteksten til § 5-10, i lov om folketrygd, ble vi nå innkalt til oppfølgende møte og evaluering av prosedyrene mellom HELFO (tidligere NAV) og logopeder som arbeider opp mot helse. Logopedene gir enstemmig positive tilbakemeldinger om mer enhetlig behandling av logopeder og brukere over hele landet. Tiden er nå kommet til endringer av rundskrivene slik at disse skal harmonere med vedtektsteksten. Det siste som gjenstår er da faktisk å endre lovhjemlingen. Dette henger selvsagt sammen med resultatet av søknaden om autorisasjon inn under lov om helsepersonell. Kontakter i HoD mener at det kan komme til en avgjørelse innen utgangen av året. Vi holder dere så godt orientert som mulig på nettsiden vår: www.norsk-logopedlag.no

Det er ingen stor hemmelighet at vi nærmer oss valg i NLL. Mange av de tillitsvalgte står på valg på landsmøtet 2010 i Bergen. Valgkomiteen ved Torhild Toft starter jakten på nye tillitsvalgte ved juletider. Og det er ikke så lenge til! Har du forslag til nye kandidater, eller vil du stille selv, bør Torhild få et hint om dette innen den tid.

Det er altså jakttid, jeg vet at vi har mange gode jegere i våre rekker, god jakt til dere, etter bytte med horn eller fjær, samt etter logopedstillinger til logopeder i alle landets kommuner.

Ole-Andreas