Meny

Konferanser

Høstkonferanse arrangeres innen utgangen av oktober måned i landsmøteåret.

Deltakere er: Styret, landsmøtevalgte utvalg, redaksjonen for Norsk Tidsskrift for Logopedi, Salgsrepresentanten og Arkivaren.

Formålet med høstkonferansen er å tilrettelegge arbeidet i landsmøteperioden, og drøfte hvordan dette arbeidet bør kunne gjøres i de saker som er kjent for de tillitsvalgte på dette tidspunkt.

Mellomårskonferanse arrangeres i perioden.

Deltakere er: Styret, lederne for de landsmøtevalgte utvalg, sammen med lederne for regionslagene, redaktøren for Norsk Tidsskrift for Logopedi, Salgsrepresentanten, Arkivaren og leder for Valgkomiteen.

Formålet med mellomårskonferansen er å tilrettelegge arbeidet i resten av landsmøteperiode, drøfte nye saker som måtte være kommet opp og trekke opp retningslinjer for arbeidet med disse sakene.  Konferansen kan også tilrettelegge skolering av tillitsvalgte.

Vårkonferanse innen utgangen av mars måned eller senest 2 måned før landsmøtet.

Deltakere er: Styret, lederne for de landsmøtevalgte utvalgene, redaktøren for Norsk Tidsskrift for Logopedi, Salgsrepresentanten, Arkivaren, leder for Valgkomiteen og lederne for regionslagene. Styret har anledning til å innkalle andre som vil være aktuelle i forbindelse med drøftinger av bestemte saker.

Formålet med vårkonferansen er å forberede det kommende landsmøtet og gi de organ i laget som trenger det,  råd og veiledning i saker de har under arbeid