Meny

Nyheter

Endrede saksbehandlingsrutiner hos HELFO

Publisert: 05/12/16 oppdatert: 05/12/16

Fra 1.1.2017 innfører Helfo nye saksbehandlingsrutiner i saker som gjelder stønad til logopedog
audiopedagogbehandling. Formålet med endringene er å sikre at pasientene kommer
raskere til behandling. Dette ble varslet av Regjeringen i Opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering.

Det blir to viktige endringer fra 1.1.2017:
1) Det gis unntak fra krav til forhåndstilsagn fra Helfo for brukere som er 18 år og eldre
2) Det kreves ikke vedtak om avslag fra kommunen før Helfo kan gi stønad etter
folketrygdloven § 5-10
Endringene i saksbehandlingsrutiner i Helfo endrer ikke på rettigheter og plikter verken etter
opplæringsloven eller folketrygdloven. Tilbud som kommuner og fylkeskommuner gir etter
opplæringsloven skal fortsette som tidligere.

Les mer om de nye rutinene her.