Meny

Nyheter

Hordaland, Sogn og Fjordane logopedlag inviterer til dagskurs om lesing 19. januar 2018

Publisert: 03/12/17 oppdatert: 03/12/17

Når lesing blir vanskelig

 

Solveig- Alma Haals Lyster &

Bente Eriksen Hagtvedt

Dr. Scient Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsarbeid har de siste 15 årene vært rettet både mot barns språk- og leseutvikling og mot språk- og lesevansker. Forhold og faktorer knyttet til forebygging av språk- og lesevansker har stått særlig sentralt i hennes forskningsarbeid.

Foredrag: Om sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse og om tiltak som fremmer ordforrådsutviklingen.
Foredraget viser til funn fra nyere norske, longitudinelle studier som ser på sammenhengen mellom språkkompetanse i førskolen/tidlig skolealder og leseferdighet i skolen. Funnene viser at systematisk språkarbeid er viktig gjennom barnehage og skole - spesielt for barn som av ulike grunner står i fare for å utvikle lesevansker. Med dette som utgangspunkt rettes fokus mot det språkarbeidet skolen bør gjøre parallelt med lese- og skriveopplæringen.

Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker, blant annet den oppdagende skrivingen i overgangen barnehage/ skole.

Foredrag: Intensiv leseopplæring på skolens mellomtrinn. Når det har låst seg med lesingen.
Foredraget handler om hvordan motløshet etter flere års nederlag med lesing og skriving kan snus til framgang, kompetanse og optimisme. Det har sitt utspring i et forskningsprosjekt der 140 barn med familiært betinget risiko for dysleksi ble fulgt opp fra de var 2 år til de gikk på skolens mellomtrinn. Av disse strevde ca. 40 % med å lære å lese og skrive; de fleste hadde en unøyaktig og langsom ordavkoding så sent som på skolens 6. trinn. I foredraget vil Hagtvet gjøre rede for hvordan de i løpet av et 10 ukers lesekurs intensivt arbeidet med både å styrke elevenes lesing/skriving og deres mestringsopplevelse og selvtillit. Presentasjonen bygger på boken, «Den intensive leseopplæringen», av Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl, 2016.

 

Fredag 19. januar 2018

Alver, Litteraturhuset i Bergen

10.00-15.00

 

Medlemmer NLL: 1100

Studenter NLL: 700

Andre: 1300

 

Lunsj er inkludert i kursavgiften.

 

 

 

Påmelding til:  

Valg av betalingsmåte må fremgå av påmeldingen.

Enten direkte innbetaling til kontonummer 1503.18.84400 eller få tilsendt faktura på e-post. Fakturaadresse og ressursnummer må oppgis.

Betalingen må merkes med navn.

Påmeldingsfrist: 12. januar  2018.

 

Påmeldingen er bindende, kursavgift refunderes ikke.

Se invitasjonen som PDF