Meny

Nyheter

Ny veileder er lansert: Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har gitt ut «Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov». Den ble publisert 23.nov 2017 og er å finne på denne adressen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov .

Publisert: 10/12/17 oppdatert: 10/12/17
 

Den nye veilederen skal bidra til at personer med store og sammensatte behov får strukturert og tverrfaglig oppfølging som ivaretar det helhetlige behovet uavhengig av hvilken diagnose og hvilket funksjonsnivå de har. Stadig flere pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene har flere sykdommer samtidig, nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder, og har omfattende behov for bistand. ​Tilnærmingen må snus fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?», og det må legges vekt på at tjenestene bidrar til å fremme mestring og selvstendighet. 

 

For å utnytte ressursene best mulig er det viktig å identifisere behovet tidlig. Pasienter og brukere skal alltid involveres i utformingen av tilbudet. Ledelse, kompetanse, tverrfaglig samarbeid i team og koordinering av tjenestene er sentrale temaer i veilederen.

Veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Hele bredden av helse-, omsorgs- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten kan ta veilederen i bruk. Sektorer utenfor helse- og omsorgstjenesten kan ofte ha en viktig rolle for disse brukerne.  

Veilederen er ett av tiltakene i oppfølgingen av stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet", Meld.St. 26 (2014-2015). Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.