Meny

Nytt fra styret

 

Et samlet Styret vil ønske alle medlemmer et godt år og gratulere med 60-års jubileet.

1948 er et viktig år for logopedien i Norge, 4. mars dette året ble ”Norsk Logopedisk Forening” stiftet. De som var til stede var: Karen Marie Bøhn, Marie Eik, Anton Esperø, Lorang Hansen, Reidar Klingberg, Astrid Meen, Ole Bernhard Molberg, Einar Oppedal, Sigurd Strømme og Kari Wessel. Kjente navn fra vår historie.

Allerede på høsten samme år ble det arrangert landsmøte på Granhaug. Astrid Meen ble valgt til foreningens første leder, Molvær ble valgt til redaktør av medlemsbladet ”Logopeden”.
Medlemskontingenten ble satt til kr 5,-

Blant de viktigste formål i foreningen var: ” å gjøre logopedien kjent og få bygget ut taleomsorgen”.
Styret drøftet også muligheten for å få en stortingsrepresentant til å fremme en interpellasjon i Stortinget om hva staten kunne gjøre for de talehemmede.

Jeg referer videre fra ”Troll i ord”:
”Foreningen begynte også straks å arbeide for at ”Trygdekassen” (RTV) skulle godkjenne kvalifiserte talelærere og yte en viss refusjon. Til å begynne med var det nemlig bare talehemmede i skolealder som kunne få gratis undervisning på Granhaug, og de logopedene som etter hvert ble utdannet var som regel knyttet mot folkeskolene. Den private behandling var til nå i stor utstrekning gitt av stemmebrukslærere som ikke alltid hadde tilstrekkelig kunnskaper om de talevanskene de behandlet, og uten refusjon fra det offentlige ble også behandlingen kostbar. Autorisasjon av logopeder og arbeidet med å få Rikstrygdeverket til å yte refusjon var derfor viktige saker i denne første tida.” sitat slutt.

4. november 1949 besluttet et ekstraordinært årsmøte i ”Norsk Forening for Logopedi og Foniatri” å oppløse sin forening, og sammen med ”Norsk Logopedisk Forening” danne ”Norsk Logopedlag” Lorang Hansen ble valgt til ny formann.

I formålsparagrafen sto det at NLL skulle arbeide for

gjennom opplysningsarbeid øke kjennskapen til og interessen for taleforsorg
at det blir utdannet et tilstrekkelig antall logopeder
å bedre logopeders lønns- og arbeidsforhold, og
å fastsette minimumstakster for medlemmer i privat praksis.

Med dette var norske logopeder samlet i en organisasjon. Vi var 25 år senere ute enn danskene. Svenskene kom etter i -59, Finnene i -63 og Island så sent som i -81.

Dersom vi skal konkludere med noe etter dette, må det bli at ”ting tar tid”, og at en viktig del av vårt arbeid i dag for laget har vært aktuelt helt siden oppstarten for 60 år siden.

Vi har vært tuftet på 2 kjøler i alle år, vi har sloss for at alle våre brukere skal ha rett til logopediske tjenester, og vi har sloss for at logopeder skal kunne få arbeide både innen skole- og helseorganisering.
Dette skal vi fortsette å gjøre!

6.mars er en dag det over hele Europa er vedtatt å markere nettopp som vår dag. Det er lagt opp til markering av logopediens dag på sentrale steder i landet. Styret oppfordrer medlemmene til å kontakte sine logopedlag for nærmere informasjon om lokale opplegg.  Kanskje det skal arrangeres noe som du kan være delaktig i.

NLL sentralt arrangerer Vårkonferansen den 8. og 9 mars i Oslo. Da skal Landsmøtesakene drøftes og forberedes av de tillitsvalgte.
Er det saker du brenner for må du kontakte ditt logopedlag og melde saken. På Landsmøtet er det i tillegg valg på tillitsvalgte i sentralstyret og i utvalgene. Har du dyktige kollegaer som du mener vil kunne egne seg til verv i vår organisasjon må du tipse valgkomiteen om disse.  I tilknytning til Landsmøtet arrangerer NLL ved fagutvalget sommerkurs. For flere opplysninger om Landsmøte og sommerkurs må dere bruke vår nettside,  www.norsk-logopedlag.no , for oppdatering.

Gratulerer med 60-årsdagen! Og gled dere over lysere dager og årstidene som ligger og venter på oss!

Mvh

Ole-Andreas