Meny

Nytt fra styret


Kjære alle sammen,

Jeg vil på vegne av medlemmene ta sjansen på å ønske Bredtvet hjertelig til lykke med sitt 40-års jubileum. Ansatte og gjester var samlet til en meget hyggelig og informativ dag torsdag 10. mai. De enkelte avdelinger presenterte seg. Vocalis internus sang og underholdt. Gjestene inklusive NLL gratulerte og overrakte blomster.

Ole-Andreas Holmsen

Senterleder Brit Weisæth hadde noen overraskelser på lur, hvorav en var en hyllest til Solveig Slinde som utrolig nok er blitt 70. NLL var med blant gratulantene. Når et markant æresmedlem takker av vil vi hylde, og Solveig vil vi absolutt hylde. Takk for alt du har gjort og betydd Solveig, måtte du få mange fine år fremover. Vi er jo så heldig som logopeder at vi kan være yrkesaktive også etter pensjonering, for den som vil det. Kanskje vil mennesker med taleflytproblemer ennå nyte godt av din enorme kompetanse i årene som kommer?

26. mars var en merkedag i logopedenes historie i Norge. Denne dagen ble det fremmet forslag fra Helse- og omsorgskomiteen om autorisasjon av logopeder og audiopedagoger. Det har aldri vært foreslått før, og definitivt ikke vært vedtatt av et samlet Storting. Vel, det skjedde altså på denne dag.

Hva gjør vi da videre? Vi har ligget litt på vent rett og slett fordi vi ikke visste hva vi skulle gjøre. Men etter noe tid ble det tatt kontakt med RTV og juridisk avdeling ved Helse- og omsorgsdepartementet.  I juridisk avdeling HOD, ble det bekreftet at søknaden lå sammen med andre søknader til behandling, og en regnet med at dette ville skje snarlig!! Hva snarlig er i departementalt språk vil jeg nødig spekulere i, men nærmere en avklaring av autorisasjon og lovhjemlingssaken har vi aldri vært. Vi lover å holde saken varm. Endringer kommer på nettsiden vår, følg med!

Nye stortingsmeldinger som gjelder logopedien er St. m. 16 fra utdanningsdepartementet og St. m.150 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Les disse i sin helhet på nettet. Styret vil prøve å utarbeide en nærmere informasjon rundt konsekvensene av disse for oss på nettsidene i nær fremtid.

I kjølvannet av alt det som har skjedd er det nok en gledelig nyhet til de av oss som har valgt å arbeide privat, og alle våre brukere som nyter godt av denne avtalen. Signalene om å nedlegge RTV-avtalen for godt fra 01.06.07 er lagt døde. Sylvia Brustad har gått offentlig ut og sagt at saken ikke var godt nok belyst (!?), og at de derved ser at avtalen må bestå inntil videre. Det utales videre at departementet må gå grundigere gjennom hele denne saken ved en senere anledning for å ta en endelig avgjørelse for eller i mot. I klartekst vil det si at RTV avtalen går videre, og denne gang ikke begrenset til ut året. Privat utvalg har i samarbeid med styret i NLL arbeidet ut et forslag til nye takster. Disse er nå til vurdering/godkjenning i Rikstrygdeverket. De nye takstene skal gjelde fra 01.06.07. De vil bli lagt ut på web-siden vår så raskt de er klarert.

Generalforsamling og møte i Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL) ble avholdt i Riga helgen, 11. – 13. mai 2007. Norge var representert som fullverdig medlem for første gang etter å ha hatt observatørstatus fra 1993. Det var to meget stolte delegater, tidligere og nåværende leder, som fikk æren av delta på dette historiske møtet. De største sakene på dagsorden var å vedta reviderte minimumsstandarder for logopedutdanning, økning av medlemskontingent, samt å vedta medlemskap for 5 nye land (Bulgaria, Island, Malta, Polen og Slovakia).
Minimumsstandardene er gode retningslinjer også for norsk logopedi. Målet er at alle land skal arbeide mot en utdanning på Mastergradsnivå.

Samtidig ble det klart at det er dyrt, og raskt blir dyrere å transportere og innkvartere en slik organisasjon ved konferansene. Det tæres på oppsparte midler, det skrives røde tall. Noe må gjøres. Alle verv er ulønnet, så eneste mulighet til inntektsøkning er å øke medlems- kontingenten. Den ble hevet til 3 euro pr medlem + 300 euro i fast kontingent. Noe av grunntanken i det europeiske samarbeid må være å ha flest mulig med slik at alle kan uttale seg og bli hørt, på like vilkår. Den europeiske logopedfamilien teller nå 29 medlemsland og 2 observatørland (Sveits og Kroatia). Slik vinner dermed solidariteten mellom kollegaer i hele Europa frem. Viva CPLOL! Den neste CPLOL-kongressen er planlagt i mai 2009 i Slovenia. Temaet blir: ”SLT for all ages”. NLL har utarbeidet retningslinjer for utvelgelse av delegater til CPLOL. Til oktobermøtet i Paris og for de to neste årene, vil Anne-Lise Rygvold og Gro Hartveit være NLLs representanter.

God laaang sommer til dere alle!

Mvh

Ole-Andreas