Meny

Redaktørens side


Gratulerer med 60 år, Norsk Logopedlag!

I juni feires Norsk Logopedlags 60 årsdag i Trondheim – og du er hjertelig velkommen!

60 år er en alder da visdom og erfaring har fått solide røtter. Norsk Logopedlag representerer en liten yrkesgruppe med faglig styrke og stolthet. Som alltid på Norsk Logopedlags kurs og konferanser, kommer det svært dyktige forelesere, denne gang i Trondheim fra 19. – 22. juni.

Det kjempeflotte resultatet som NLL, NAV og Helsedepartementet gjennom drøftinger har kommet fram til, og som leder Ole-Andreas Holmsen refererer til på side 4, er også noe å feire! De nye retningslinjene for godkjenning av logopedisk behandling er virkelig en stor seier. Noen logopeder vil kanskje tenke at dette kun gjelder de som driver privat logopedisk praksis, men nei; alle logopeder og alle personer som trenger logopedisk hjelp har nå fått klare retningslinjer å forholde seg til. Klagerunde på klagerunde som hver tar 6 mnd er sannsynligvis herved avskaffet. Kommuner, kommunale logopeder, PPT, kan nå via lege henvise alle personer med språk- og talevansker som ikke får logopedisk behandling i kommunal regi, til privatpraktiserende logoped. NAV skal imidlertid ikke dekke hjelp til personer med lese- og skrivevansker fordi dette fra 15.04.08 skal være kommunens ansvar. Hvis kommunen ikke har spesialpedagogisk eller logopedisk kompetanse på lese- og skrivevansker, kan foreldre kreve at kommunen kjøper privatpraktiserende logoped slik NAV gjør i dag. Behandlingen dekkes fullt ut (honorartakst), i alle fall inntil det er bestemt hva som skjer med refusjonssatsene fra 1973. De nye retningslinjene gjør selvfølgelig også arbeidsplassen til privatpraktiserende logopeder tryggere og mer forutsigbar.

Landsmøte betyr også valg av ymse slag, og redaksjonen i Logopeden er på valg. I perioden oktober 2006 til juni 2008 har redaksjonen opplevd stor økning i artikler og stoff til Logopeden. Bladet har økt fra ca. 44 sider til ca. 52 sider. Vi håper dere lesere er enige med redaksjonen når vi mener at kvantiteten ikke har gått på bekostning av kvaliteten.

I juninummeret kan vi presentere fem artikler og tre tema med variasjoner. Først ut er logoped Line Haaland Johansen og bibliotekar Kristin Østerholt som sammen har skrevet en artikkel som vil hjelpe logopeder med å jobbe etter evidensbaserte og forskningsbaserte prinsipp. Forfatterne forklarer hvordan vi kan finne fram til faglitteratur, og hvordan forskning kan leses. Kjempenyttig!

Gitte N. Gjersdal har skrevet artikkel med utgangspunkt i sin masteroppgave med tittelen ”Kommunikasjonsvansker hjå barn og unge med løpsk tale”. Gjersdal drøfter funn på språkets deler (form, innhold, bruk) hos informantene, og har bl.a. funnet at de fleste informantene hadde størst vansker på det semantiske området.

Torun Einbu er logoped og musikkterapeut og beskriver i sin artikkel hvordan musikk og språk kan ses i sammenheng, og hvordan musiske element kan bidra i rehabilitering av slagpasienter. Einebu oppfordrer logopeder til å bruke mer musikk og sang med afasipasientene. Artikkelen har vært vurdert av fagfelle.

Karianne Berg har med utgangspunkt i hovedfagsoppgave med samme tittel skrevet artikkelen ”Støttet samtale for afasirammede” og livskvalitet. Berg har undersøkt livskvaliteten til afasirammet før, like etter og 6 måneder etter at pårørende fikk innføring i programmet ”Støttet samtale”.  Berg har prøvd ut metoden på afasirammet og ektefelle, og spør seg om det er forhold ved metoden som bør justeres for at den skal gi større effekt på den afasirammedes livskvalitet.

Marit Grepperud har skrevet den siste artikkelen som handler om bruk av Karlstadmetoden i afasirehabilitering. Artikkelen er den første av to deler, og del to blir presentert i oktobernummeret av Logopeden. Karlstadmodellen er kjent for logopeder som en språkstimuleringsmodell for barn med omfattende språkvansker, så det å bruke deler av metoden i forhold til afasirammede er kanskje nytt.

Redaksjonen i inneværende periode; Gunder Eliassen, Beate Johansen og Signhild Skogdal takker for seg, og ønsker neste redaksjon lykke til! Mange interessante arbeidsoppgaver med Logopeden venter.

Vi ses vel i Trondheim?

Signhild Skogdal