Meny

Konferanse for logopeder i privat praksis Akershus universitetssykehus mandag 26.januar 2009


Tema: møte med NAV - nye krav og rutiner

Konferansen ble arrangert av Utvalg for privatpraktiserende logopeder i NLL. Lederen av utvalg for privat praksis Ole Petter Andersen, presenterte utvalget og la frem intensjonen med konferansen:

1) Informasjon er viktig og NLL hadde fått mange henvendelser om etablering av privat praksis. Det er tilsvarende prosedyre som for enhver annen privat praksis. En privatpraktiserende logoped må imidlertid også kjenne til det regelverk han/hun er underlagt NAV og HELFO. Direkte oppgjør forplikter - slik at vi som yrkesgruppe fremstår med en yrkesetikk og en seriøsitet som er verdig en som er MNLL.

2) NLL samarbeidet med Arbeids- og Velferdsdirektoratet/ Helsedirektoratet om ordlyden av den reviderte loven, og kom med ønske om at kommunene måtte opprette en kontaktperson. Bakgrunnen for dette var problemstillingen; «Hvem er kommunen?». Intensjonen var god, men hvordan fungerer dette i praksis? Av landets ca.430 kommuner er det blitt opprettet ca. 50 kontaktpersoner.

3) Veien videre; Ole Petter Andersen leste opp spørsmål fra Laila Dåvøy datert 18.06.08 med svar fra den gang helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Spørsmålet som ble stilt var om statsråden ville endre praksis slik at voksenopplæring ikke ble blandet med medisinsk behandling. Brustad svarte blant annet at hun skal arbeide med oppdatering og revisjon av forskrift og takster på logopedområdet. Dernest fremgår det at hun vil vurdere muligheten for å utarbeide vilkår som gir enkelte brukergrupper rett til stønad fra folketrygden uten at kommunens tilbud etter opplæringsloven må vurderes først.

Nytt rundskriv - nye rutiner
v/Helga Rudjord, rådgiver i Helsedirektoratet /avdeling behandlingsrefusjon. Helserefusjonsområder er flyttet ut av NAV og lagt inn under Helsedirektoratet fra 1/1 2009. Ca 30 medarbeidere i Helsetjenesteseksjonen er flyttet over til Helsedirektoratet. NAV Helsetjenesteforvaltning er lagt inn under Helsedirektoratet og fått nytt navn; Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) . Områder som blir igjen i NAV;

- pasienttransport frem til 2010. Inntil da forholder klient seg til NAV lokalt for rekvisisjon til drosje.
- krav om å få dekket reiseutgifter i forbindelse med reise til og fra logoped, skal fortsatt sendes NAV lokalt
- Forvaltningsansvaret for frikortordningen er lagt inn under Helsedirektoratet, men Helsedirektoratet kjøper saksbehandlingstjenester fra NAV i en overgangsperiode Søknad om frikort skal sendes til NAV lokalt.

Folketrygdens stønadsordning ble etablert mot slutten av 40-årene. Folketrygdloven §5- 10 er sekundær i forhold til opplæringsloven. De siste 20 -30 år har det pågått et arbeid for å samle alt på ett sted. I påvente av en avklaring har regelverket ikke blitt oppdatert og refusjonstakstene ikke justert. Honorartakstene fastsettes av Norsk Logopedlag.

I 2008 ble det nye rutiner i HELFO og revidert rundskriv. Status pr. januar 2009 er som følger;

Folketrygdens stønadsordning;
- HOD sendte i august 2006 på høring et forslag om bortfall av folketrygdloven § 5-10
- Samme året varslet HOD i kommuneproposisjonen for 2006 at de ville legge frem en Ot.prp. med forslag til bortfall av trygdefinansiering
- Sylvia Brustad valgte likevel ikke å legge frem Ot.prp. våren 2007. Hun ønsket å se saken i en videre sammenheng.
- I statsbudsjettet for 2008 varslet HOD at de vurderte å foreta en kartlegging av logoped - og audiopedagogtjenestene i de kommunene og se på finansieringsordningen i denne forbindelse.
- I statsbudsjettet for 2009 har HOD varslet at de ville sette i gang en kartlegging i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og i denne sammenheng vurdere finansieringsordninger.

I 2006 var det 4794 personer som søkte hjelp fra logoped og audiopedagog. Det ble utbetalt refusjon til ca. 350 logopeder og 30 audiopedagoger. Folketrygdloven § 5-10 omhandler «Behandling for språk og taledefekter». Nærmere bestemmelser er gitt i forskrift til $ 5-10. Forskriften sier at i den utstrekning det offentlige yter stønad etter andre lover, ytes det ikke stønad etter denne forskrift.

Hovedtrekk ved regelverket
- Stønad gis til undersøkelse og behandling for språk - og talevansker.
- Behandlingen skal være rekvirert av lege som ledd i behandling av sykdom eller etterbehandling av sykdom
- Det må foreligge forhåndstilsagn fra HELFO
- Det kan gis stønad for opptil 25 behandlinger, og det kan gis ytterligere stønad ved fornyet søknad.

Stønaden
- Refusjonstakster fremgår av forskriften
- Honorartakster fastsettes av Norsk Logopedlag og fremgår av vedlegg 1til § 5-10

Folketrygden dekker utgiftene fullt ut for hørselshemmede og ved alvorlige lidelser som krever langvarig behandling. Med virkning fra 15.04.08 får alle som fyller vilkårene for stønad dekning etter honorartakst. Dette er midlertidig ordning i påvente av revisjon av forskrift og takster.

Nye rutiner i HELFO
Den 01.09.07 overtok HTF ansvaret for søknader om forhåndstilsagn. Det ble avdekket ulik praksis ved NAV lokalt mht. etterlevelse av kravet til vedtak i kommunen. For å skape en enhetlig praksis på landsbasis, ble det vedtatt å skjerpe inn kravet til vedtak i kommunen. Ultimo februar 2008 ble det sendt info til landets kommuner med anmodning om kontaktinfo. Enhetlige rutiner ble iverksatt 15.04.08. Februar 2008 ble en uformell arbeidsgruppe nedsatt. Oppdraget var å bistå AV- direktoratet med innspill til endringer i rundskrivet og i regelverket for øvrig. 15.04 08.: Revidert rundskriv trådte i kraft. Praksisendringer ble klarert med HOD.

De viktigste endringene;
- Faktiske feil og uheldige formuleringer er rettet opp.
Bedre informasjon om hva som ligger i «språk og talevansker» og hvilke grupper som har nytte av behandling hos logoped og audiopedagog.
- Honorartakst til alle som har rett til stønad
- Forenkling mht. hva HELFO skal vurdere ved forhåndstilsagn (tidsbruk og behandling i dobbel tid)
- Nye rutiner mht. vedtak i kommunen er innarbeidet.
- Det ble varslet innstramming i praksis vedrørende logopedtjenester som gis i tilknytning til spesialisthelsetjenesten.

Utfordringer ved dagens regelverk og praksis
Forholdet mellom Opplæringsloven og Folketrygdloven: Logopedtjenester ligger i grenselandet mellom helse og undervisning og er ikke forankret i helselovgivningen. Tjenestetilbudet hos privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger er ikke regulert gjennom avtaler med det offentlige. Vilkår for stønad bør gjennomgås. Skal f.eks. kravet til uttalelse fra spesialist opprettholdes?
- Fastsettelse av takster - problematisk at trygden refunderer etter takster fastsatt av Norsk Logopedlag
- Beregning av stønad ved full dekning er ikke regulert i forskrift - ikke samsvar mellom refusjons- og honorartakster

Endringer i 2009
Innstramming av praksis fra 01.01.09: Det gis ikke stønad etter folketrygdloven når logopedhjelp gis i regi av spesialhelsetjenesten f.eks. under opphold i rehabiliteringsinstitusjoner. Begrunnelse; Logopedhjelp som gis i regi av helseforetak eller rehabiliteringsinstitusjon, skal finansieres av helseforetak/ institusjonen.

HOD har presisert at praksis har vært i strid med forutsetningene for refusjonsordningen.

Veien videre
Helseministeren besvarte to skriftlige spørsmål fra stortinget vedr. logopedhjelp i 2008; De nye rutinene - forholdet mellom voksenopplæring og medisinsk behandling.
- Behandling hos to logopeder samtidig i begge svarene varslet han at HOD vil iverksette et arbeid med sikte på revisjon og oppdatering av forskrift og takster
- HOD har til hensikt å starte et utviklingsarbeid i 2009.

Elektronisk arbeid
Nav utviklet i perioden 2003 til januar 2007 et nytt system for å håndtere refusjonskrav fra ulike samhandlere.

KUHR (kontroll og utbetaling av helserefusjoner) ble tatt i bruk av leger i 2004. Deretter har helsestasjoner, poliklinikker, private laboratorier og røntgeninstitutter, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, og tannleger gradvis blitt faset inn i løsningen. KUHR er ikke tilrettelagt for logopedoppgjør, og det er pr i dag ikke satt av midler til dette.

Nettsider for logopeder
HELFO skal utarbeide egne nettsider som skal ivareta kommunikasjon mot brukere og samhandlere. Inntil www.helfo.no er ferdig utviklet , vil www.nav.no bli benyttet som tidligere.

Erfaringer i forhold til individuell refusjon
v/ Elin Tvedt Gundersen, rådgiver, juridisk avdeling i HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Hva er HELFO?
Har 500 ansatte, fordelt på 6 regionkontor, servicekontor og hovedkontoret. HELFO har ansvaret for direkte oppgjør og kontroll av 20 000 behandlere. HELFO behandler alle krav på helsetjenesteområdet med unntak av frikort/egenandeler og reiser etter Pasientrettighetsloven.

Saksbehandling
Søknad om refusjon sendes Regionkontoret i den region brukeren er bosatt. Regionkontoret fatter vedtak og gir garanti for behandlingen. Vedtaket sendes brukeren. Er det kjent hvilken logoped som skal behandle sendes henvisningen til denne ellers sendes henvisning og vedtak til brukeren. Logopeden sender kravet om direkte oppgjør til HELFO Region Øst, som er oppgjørskontor for alle logopedene som har inngått oppgjørsavtale med HELFO.

Regionens erfaringer i forhold til garantier og individuell refusjon
Samarbeidet med logopeder/audiopedagoger oppleves bra. Ny praksis /forvaltning av nye retningslinjer har gått seg til. Forholdet til kommunene er bedre, mye takket være logopedene /audiopedagogene.

Erfaringer i forhold til direkte oppgjør
v/ Anita Valnes, Seksjonssjef Oppgjør, HELFO, region Øst

560 logopeder /audiopedagoger har avtale om direkte oppgjør. Oppgjør for logopeder /audiopedagoger er nasjonalisert til region Øst. Det er en generell bedring i oppgjørene og foreldede regninger forekommer sjelden. Det som må bli bedre er;
- utfylling av samleregning og enkeltregning
- behandling før henvisningsdato
- mye bruk av hjemmebehandling
- forståelse av lovverket

Logopedens enkeltregning skal skrives på blankett NAV 05 -10.05. Samleregning, vedlagte enkeltregninger ordnet alfabetisk, skal sendes HELFO en gang i måneden. Logopeden / audiopedagogen har ansvar for at de opplysninger vedkommende gir HELFO, er korrekte og fullstendige. Regningen skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre kravet. Logopedens / audiopedagogens utstedelse av regninger skal skje på en slik måte at kontrollen av oppgjøret og grunnlaget for dette ikke vanskeliggjøres.

Hvordan kommunen skal håndtere melding om logopedisk behov i forhold til pålagte rutiner v/ Kirsti Haglund, fagkonsulent fra Voksenopplæringen Oslo kommune

Behandling av søknader, ny ordning
Søknader om logopedi og audiopedagogisk behandling sendes kommunen. Ikke refusjon før det er vurdert om kommunen kan gi tilbud i følge opplæringsloven. Søknadene registreres i datasystemene og overføres elektronisk til aktuelt VO senter. For Oslos vedkommende er dette Skullerud eller Aasen. Søkerens bostedsadresse bestemmer hvilket VO senter det skal sendes til.

Brev om mottatt søknad går til søker og/eller innsøkende instans (angis på søknadsskjema). VO senter gir avslag eller gir selv behandling til søkeren. Logopedisøknader haster og de blir registrert samme dag og sendes umiddelbart Åsen VO eller Skullerud VO. Søknadsskjema ligger på www.oslovo.no og skjemaet heter «Spesialundervisning på grunnskolens område».

Vårt ansvar er å finne tilbud. Primært skal brukeren ha et tilbud senest 14 dager etter at søknaden er mottatt. Haglund oppfordret oss til å ringe hvis vi opplever forsinkelser. Voksenopplæringen har ikke mange nok logopeder til å ta hånd om alle. Det er behov for privatpraktiserende også. I følge Opplæringslovens § 4-2 har alle rett til å søke hjelp den våren de er ferdig med videregående skole.

Hvorfor vi bør arbeide for likestilling mellom Opplæringsloven og Folketrygdloven
v/Ole Andreas Holmsen, leder av NLL

Holmsen innledet med at t de to lovene må bli likeverdige. Det må klargjøres hvilke ansvars- områder lovene skal dekke. Historisk har logopedien vært tilknyttet skoleverket i 60 år. Denne tilknytningen har vært diskutert siden 1948. Helsedepartementet måtte ta ansvar og etablerte RTV-avtalen for å gi brukere som falt utenfor skoleverket et tilbud. Denne ordningen har overlevd flere reformer.

Det må ligge en lovhjemmel i bunn. Uten den blir det opp til hver enkelt kommune å avgjøre hva slags tilbud brukeren ska få. Opplæringsloven må vi kjenne til. Den er primær i forhold til folketrygdloven. Avgrensingen er vanskelig. Helsemyndighetene vil helst ikke betale for noe som ikke er deres ansvar. Skolemyndighetene vil ikke betale for noe som ikke er deres ansvar. Her sier helse at lese og skrivevansker er noe skolen skal ta seg av. Det er ingen enkel diskusjon og avgjøre hva som hører hjemme hvor. Som fonologiske vansker, stemmeleppeknuter o.l.

I Sverige er logopeden helsearbeider mens talepedagogen jobber i skoleverket. Ønsker vi denne løsningen? Todeling har vært NNLs dilemma i alle år. Holmsens spørsmål er om det er mulig å unngå en todeling. Hvem skal eventuelt avgjøre hva som er helse og helsens oppgaver, og hva som er skole og skolens oppgave?

Norge og Danmark har valgt å legge logopedien til skolesektoren. Forøvrig i Europa er den lagt til helsesektoren. Store deler av logopedien hører ikke hjemme i skoleverket. NLL har hatt jevnlige møter med Helsedepartementet, mens det har vært lite kontakt med Kunnskapsdepartementet. Holmsen hadde derfor forventninger til et forestående møte som nå er avtalt med dette departementet.

Er det nødvendig å arbeide for en klargjøring? Hva skjer når 400 logopeder snart når pensjonsalder? Hva skjer med stillingene? De kan bli borte uten lovhjemling. Holmsen fremhevet at vi som logopeder må gi brukerne et tilbud som de kan profitere på og som gir dem en bedre livssituasjon.

Vi har skjøvet brukerne foran oss. Skal de få det de har krav på, er dagens tilbud ikke godt nok. NLL ønsker at Opplæringsloven og Folketrygdloven likestilles. Dette vil sikre alle brukere et godt behandlingstilbud utført av logopeder.

Referent Gry Sandland, logoped MNLL