Meny

Lesernes side: PPT Tromsø samarbeider med privatpraktiserende logopeder


Mangelen på kliniske logopeder er stor over hele landet, og organiseringen av logopediske tilbud i kommunene er svært forskjellig. Noen har ikke tilbud i det hele tatt. PPT Tromsø har tilsatt logopeder, og de dekker stort sett det logopediske tilbudet i førskolealder. Voksenopplæringen tar seg av voksne med logopediske behov i Tromsø kommune, og har ansatt 2 logopeder i 1,5 stilling (66.500 innbyggere i Tromsø). Samarbeidet vi beskriver her gjelder kun barn i førskole- og skolealder.

På bildet ses fra venstre: Elisabeth Berg (priv.prakt.), Kari Tyldum (PPT), Kari
Hagfoss (priv.prakt.) og Inger-Johanne Nielsen (PPT).

Logopedene ved PPT Tromsø jobber ikke bare med tradisjonell logopedisk behandling. De jobber også som spesialpedagoger/ pedagogisk psykologiske rådgivere, og arbeider i team med andre faggrupper. PPT har ikke hatt kapasitet til å gi alle barn, da først og fremst barn i skolealder et tilbud innen rimelig tid. På ett tidspunkt for 2 år siden, var ventetiden opp mot 2 år. Det gjaldt alle typer henvisningsgrunn, ikke kun de med behov for logopedisk hjelp.

For å avhjelpe den lange ventetiden inngikk PPT i Tromsø kommune våren 2007 et samarbeid med privatpraktiserende logopeder i Tromsø. Den første tiden var det barn med artikulasjonsvansker vi samarbeidet om. Barnas foresatte får brev om at PPT ikke har kapasitet til behandling innen rimelig tid, og får tilbud om hjelp hos privatpraktiserende logoped, betalt av PPT. Med utgangspunkt i NLLs takster blir det gjort avtale på 10 timer pr barn for utredning/behandling, samt veiledning til foreldre, skole/barnehage. Ved behov kan nye 10 timer innvilges. Etter NAVs nye regler av 15.04.08 praktiseres denne modellen også i saker som omhandler lese- og skrivevansker. For barn med langvarig logopedisk behov skriver PPT tilsvarende brev om manglende kapasitet og lege søker om godkjenning etter NAV § 5-10.

NAVs regler av 15.04.08 har vært oppklarende og gir klare kriterier for hvilken type problematikk kommunen skal betale for, og hvilken type problematikk NAV dekker – dersom kommunen selv ikke kan gi nødvendig logopedisk behandling. Etter 15.04.08 betaler kommunen ved PPT Tromsø for behandling av lese- og skrivevansker, mens øvrige språk- og talevansker som PPT ikke har kapasitet til, dekkes av NAV § 5-10.

PPT og de privatpraktiserende logopedene har hatt møter for klargjøring av rutiner, rapportering og ansvarsfordeling. Det siste året har PPT i Tromsø kommune tilsatt flere logopeder, og ventetiden har gått ned. Henvisningene til PPT har imidlertid økt jevnt og trutt og de siste årene er det spesielt lese- og skrivevansker som har utgjort storparten av henvisningene. Samarbeidet mellom PPT og de privatpraktiserende logopedene der PPT betaler regningen dreier seg nå stort sett om barn med lese- og skrivevansker. Kari Tyldum i lederteamet ved PPT Tromsø syns samarbeidet med de private logopedene fungerer greit, men ser helst at PPT hadde kapasitet til å gjøre alt selv.

Selv om samarbeidsavtalen fungerer greit, er det fortsatt forhold som må avklares og ”gå seg til”. Ved sammensatt problematikk utover språk- og talevansker, er det svært viktig med tett samarbeid mellom skole, PPT og den privatpraktiserende logopeden. Selv om PPT ikke utfører den logopediske behandlingen er de likevel sakkyndig instans, og må ha godt kjennskap til saken. Det kan være vanskelig å skrive sakkyndig vurdering hvis man ikke har møtt barnet. Derfor må fagperson ved PPT være involvert i prosessen. På siste møte mellom PPT og privatpraktiserende logopeder ble vi enige om at fagperson fra PPT må oppnevnes i hver sak, og at denne deltar på drøftingsmøte/oppsummeringsmøte, og får nødvendige opplysninger som grunnlag for sakkyndig vurdering. Et annet problem er at noen av de privatpraktiserende logopedene jobber på ettermiddagstid. Dette vanskeliggjør at lærer involveres. Slik PPT ser det, er lese- og skrivevansker skolens ansvar. Kompetansen på de ulike skolene er imidlertid svært variabel. På siste møte diskuterte vi også rapportskriving. PPT har maler for rapportskriving, og disse må man se nærmere på og bli enige om de privatpraktiserende skal bruke samme mal. PPT Tromsø viser med samarbeidsavtalen at det er mulig å bedre kommunens logopediske tjenester til barn og ungdom. Ventelistene for logopediske tjenester for skolebarn er nå kortere enn på lenge. De privatpraktiserende logopedene i Tromsø synes samarbeidsavtalen fungerer fint, men ser at det i enkelte saker kreves et tettere samarbeid med PPT. Bedre samarbeidsrutiner ønskes av begge parter – noe som vil bli jobbet med i tiden framover.

Elisabeth Berg, Kari Tyldym m. kolleger, Signhild Skogdal.