Meny

Leder


Det skjer noe nytt!

Det er noen ord som går igjen i artikkeloverskriftene i dette nummeret: Ny viten gir nye veier, på tide å snu trenden, læring før og nå, det finnes ikke lenger unnskyldninger …. Artikkeloverskriftene uttrykker utvikling mot ny viten. Det understreker behovet for å følge med i den faglige utviklingen. Praktisk og teoretisk kunnskap møtes i undersøkelser, tenkning, refleksjon, drøftinger, diskusjoner og ny kunnskap skapes i denne prosessen. De fleste artikkelskriverne i dagens nummer av tidsskriftet er aktive på forskningsfronten og bidrar i ulike typer publikasjoner med ny kunnskap. I dettet nummeret deler de sin kunnskap med tidsskriftets lesere, og redaksjonen anbefaler sine lesere å lete etter andre bidrag fra artikkelskriverne i bøker og tidskrifter.

Bråten skriver om læring før og nå. Ulike perspektiv på læring har dominert i ulike perioder.  Oppmerksomheten har gått fra forståelse av læring som en varig endring etter øvelse og til kognitive og sosialt-kognitive modeller for læring. Bråten presenterer en teoretisk modell for læring fra de mest toneangivende miljøene innenfor pedagogisk filosofi. I modellen går veien fra nybegynnerens akklimatisering til ny kunnskap og videre til ekspertise gjennom dimensjonene kunnskap, strategier og interesse.

Oftedal stiller spørsmål om det ikke er på tide å snu trenden når det gjelder forståelse av språklige forutsetninger for skriftspråklig læring. Hun retter kritiske spørsmål til en vanlig oppfatning om at det er nødvendig med fonologisk bevissthet for å tilegne seg skriftspråklige ferdigheter. At det er en fordel er en annen sak enn å se på det som en nødvendighet. Den betydning som fonologisk bevissthet tillegges, får store pedagogiske konsekvenser.

Også Wagner er opptatt av lesing. Det er velsignet godt å lese at det ikke lenger finnes unnskyldinger for dårlige leseferdigheter blant minoritetselever. I Wagners artikkel finnes opplysninger som kan lede leseren videre til de gode eksemplene fra de som har lyktes i å snu en negativ utvikling. Artikkelen viser at solid faglig kompetanse og god ledelse skaper muligheter. Dette kan man lære av.

Afasiforum og Bredtvet kompetansesenters afasiteam presenterer ny viten og nye veier for dagens og morgendagens afasilogopedi. Afasiforum og afasiteamet arrangerer en afasikonferanse der det fokuseres på dokumentasjon, kartlegging og tiltak i ulike perspektiv. Konferansen gir mange muligheter til å lære, lytte, dele og diskutere. Det vises til annonse annet sted i tidsskriftet.

Vår etterutdanningsserie om nevrologiske lidelser og logopedisk arbeid går videre. Denne gangen rettes søkelyset mot Parkinson sykdom. Hestnes er nevrolog og skriver om hva vi vet og ikke vet om Parkinson, og ikke minst om sykdomsforløp, behandling og utvikling av sykdommen. Logoped Olav Sveen har lang erfaring med parkinsonismens ulike sider. Han skriver om de daglige vanskene parkinsonrammede sliter med, og han gir mange forslag til logopediske tiltak. Det er tydelig at den parkinsonrammede aldri bare har vært et interessant tilfelle for Sveen. Han beskriver møte med mennesket. Det er en god påminning.

Innholdet i dette nummeret er allsidig. Regionslag og andre har bidratt med referat fra interessante kurs som gir et visst faglig overblikk over hva som rører seg innefor logopedi og beslektede fagfelt. Vi ser at det er en bred faglige interessen blant logopedene. Redaksjonen er likevel noe forundret over at ikke debatten om NLLs framtidige rolle har avspeilet seg tydeligere på debattsidene. Denne saken skal opp på Landsmøtet i Kristiansand i juni.

Redaksjonen går av og vil gjerne takke for seg. For to år og åtte numre siden hadde nåværende redaksjon sine første møter. Vi har vært opptatt av å finne en balanse mellom faglige bidrag innenfor læring generelt, spesialpedagogikk spesielt og fordypning innenfor smale logopediske områder. Vi har også sett på forholdet mellom praktisk og teoretisk stoff, generelle meldinger og informasjon. Redaksjonen har stått i spenningsfeltet mellom kontinuitet, fornyelse og utvikling. Det har vært en krevende, men også en givende periode. Vi deler gjerne gleden med våre lesere over Universitets- og Høgskolerådets oppføring av Norsk Tidsskrift for logopedi på listen over vitenskapelig tidsskrift. Det betyr at når ansatte ved høgskoler og universitet skriver artikler, blir artikkelen kreditert til den institusjon de arbeider ved. Nå overleverer vi staffettpinnen til den redaksjonen som Landsmøtet velger. Vi ønsker den nye redaksjonen lykke til med spennende verv.

Redaksjonen vil også ønske alle sine bidragsytere og lesere en god sommer med hvile og nye opplevelser i en god blanding for oppladning av de mentale og fysiske ”batteriene”!