Meny

Nyheter

Helsedirektoratet har sendt ut brev om saksbehandlingsrutiner til landets kommuner

Publisert: 05/10/17 oppdatert: 05/10/17

Logoped- og audiopedagogtjenester - informasjon om nye saksbehandlingsrutiner i Helfo

Under følger et lite utdrag fra Helsedirektoratets brev til landets kommuner, du kan lese brevet i sin helhet her.

Informasjonen kan være bra å anvende seg av når skillelinjene mellom ansvar i kommunen og det private skulle bli uklare.

 

Det som er nytt fra 1. januar 2017 er:

1) Helfo krever ikke lenger et vedtak om avslag fra kommunen før det kan gis stønad etter

folketrygdloven til logoped- og audiopedagogbehandling.

 

2) Helfo krever ikke lenger at personer over 18 år søker om forhåndstilsagn før oppstart av

behandling. Barn under 18 år må fortsatt ha forhåndstilsagn fra Helfo.

 

Helfo kan gi stønad til logoped- og audiopedagogbehandling etter folketrygdloven § 5-10 når behovet skyldes sykdom, skade eller lyte. Det er et vilkår at pasienten er henvist fra lege og at behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne. Det skal også foreligge uttalelse fra spesialist før behandlingen starter opp. Stønadsordningen er rettet inn mot tilfeller der logoped- og audiopedagogtjenester gis som helsehjelp av privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger. I den grad det gis stønad etter annen lovgivning, gis det ikke stønad etter folketrygdloven. Dette betyr at folketrygdloven er sekundær til annen lovgivning som omfatter logopedtjenester.

 

De nye saksbehandlingsrutinene i Helfo innebærer at brukere med henvisning fra lege kan oppsøke privatpraktiserende logoped uten å ha søkt til kommunen først. Private logopeder skal imidlertid holde seg orientert om hvilket logopedtilbud kommunen har og veilede pasienter i forhold til dette.

Mer informasjon om folketrygdens stønadsordning finnes på Helfo sine nettsider:

https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-logopedaudiopedagogtjenesten

De nye saksbehandlingsrutinene i Helfo påvirker ikke ansvar og roller i medhold av annen lovgivning. Kommunene har fortsatt ansvar for å tilby spesialundervisning etter opplæringsloven og barnehageloven og nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Les brevet i sin helhet her.